Размер текст:

Aa Aa Aa
печат

Политика на фирматаПОЛИТИКА НА ФИРМАТА (ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ОКОЛНА СРЕДА)

    "ЕЛ" ЕООД - гр.Русе декларира и води следната политика, за постигане на целите на фирмата, задоволяване нуждите на клиентите и управление на здравето, безопасността при работа и околната среда:

КАЧЕСТВЕНО И В СРОК ЗАДОВОЛЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, СПЕЧЕЛВАНЕ НА ТЯХНОТО ДОВЕРИЕ И НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА И ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

    Постигането на основната цел се осъществява чрез:

  • Разглеждане на рекламации и отстраняване на причините за възникването им при извършване на услуги;
  • Използване на производствени технологии, които не нарушават околната среда, а когато това е невъзможно, вземане на мерки за нейното опазване и възстановяване.
  • Изпълнение на поетите задължения към нашите клиенти, съответстващо на договорените обеми, срокове и качество.
  • Управление на здравето и безопасността на работното място: предотвратяване на трудови злополуки, потенциални инциденти, наранявания, влошено здравословно състояние, болести и др.
  • Управление на околната среда: предотвратяване на евентуални замърсявания, непрекъснато подобряване на дейностите по управление на околната среда.
    В политиката на "ЕЛ" ЕООД влиза спазването на всички български и международни закони и нормативни актове, както и други изисквания, свързани с дейността на дружеството и спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд на санитарно-хигиенните норми, нормите за опазване на околната среда, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

   Постигането на високо качество изисква отговорност и дисциплина от всички служители във всички дейности, свързани с производството на крайния продукт, съгласно изискванията за осигуряване на качеството.

    Фирма"ЕЛ" ЕООД е ангажирана да поддържа в безопасност и без рискове за здравето всички машини и съоръжения, средства за достъп до мястото на работа и аварийни изходи, да осигурява информация, инструкции и обучение, за да управлява здравето и безопасността при работа.

    Фирма"ЕЛ" ЕООД е ангажирана с опазване на околната среда, чрез ефикасно управление на генерираните при дейността отпадъци и прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно отношение спрямо околната среда, непрекъснато подобряване на дейностите по управление на околната среда.

    Изпълнителното ръководство на "ЕЛ" ЕООД носи основната отговорност за постоянното подобряване на ефективността на Интегрираната система за управление, като Представителят на Ръководството има делегирани пълномощия и отговорност за нейното функциониране и поддържане.

    Изпълнителното ръководство на "ЕЛ" ЕООД и персоналът, ръководещ, изпълняващ и проверяващ дейностите, оказващи влияние върху качеството, осигуряват политиката на фирмата да бъде разбрана, приложена и поддържана на всички равнища в дружеството.

    Политиката на "ЕЛ" ЕООД се преглежда от ръководството на дружеството и ако е необходимо се актуализира, за да се осигури непрекъснатото й съответствие с целите на фирмата (по качеството, здраве и безопасност и околна среда).

    Текущите конкретни и измерими цели на фирмата се определят при провеждането на прегледа от ръководството.

Публикувана: 10.03.2008г.

Последна редакция: 20.01.2017г.Тази страница е посетена пъти от 10.03.2008г.Политика на фирмата

ISO 9001:2008 BS ОНSАS 18001:2007 ISO 14001:2004